OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH & ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

NASZA OFERTA

Archiwizacja dokumentów

Firma ODO&ARCHIV Radosław Knop zaprasza do skorzystania z usług z zakresu porządkowania i archiwizacji dokumentów.

Cykliczna archiwizacja pozwala na zachowanie bezpieczeństwa i porządku, co przynosi efekty w postaci:

Odciążenia powierzchni biurowej – co roku wyznaczamy dokumentację, której okres przechowywania minął i można ją przeznaczyć do wybrakowania

Efektywności obsługi dokumentacji – dzięki spisom i niepowtarzalnej sygnaturze każda teczka lub segregator ma swoje przydzielone miejsce na regale lub w szafie

Racjonalizacji zatrudnienia – archiwizację wykonują specjaliści, dzięki czemu usługa jest wykonana szybko, profesjonalnie bez potrzeby angażowania i odciągania od pracy innych osób zatrudnionych u Państwa

Bezpieczeństwa danych – żadne dane zawarte w dokumentach nie zostaną ujawnione ani podczas archiwizacji ani po zakończeniu usługi

 

Usługę porządkowania wykonuje zespół złożony z archiwistów posiadających wyższe wykształcenie kierunkowe oraz wieloletnie doświadczenie z zakresu archiwizacji. Każdy z członków zespołu jest przeszkolony z ochrony danych osobowych, co daje gwarancje dokładności, profesjonalnego podejścia oraz poufności informacji zawartych w dokumentach.

Współpracujemy ze sprawdzonymi firmami przechowującymi dokumentację, a także firmami zajmującymi się profesjonalnym i poufnym niszczeniem dokumentacji, której okres przechowywania minął i można ją wybrakować.

 

Usługi wykonywane są na podstawie obowiązujących przepisów:

* Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446 z póź. zm.)
* RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

* Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji         w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej

* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny

* Normatywy kancelaryjno – archiwalne Zamawiającego (w przypadku gdy Klient posiada i stosuje)

 

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych